Voorbeeld Bezwaar tegen vordering incassobureau

0
Voorbeeld Bezwaar tegen vordering incassobureau
Voorbeeld Bezwaar tegen vordering incassobureau

Vaak krijgen mensen een schrijven van een incassobureau. Na het lezen van zo´n brief, zit er vaak de schrik in. Als het terecht is, moet je gewoon betalen, maar als het niet terecht is kun je een brief schrijven. Deze voorbeeld brief kun je aanpassen, naar jouw situatie.


[Je naam]
[Je adres]
[Je stad en postcode]

[De datum]

[Naam van het incassobureau]
[Adres van het incassobureau]
[Stad en postcode van het incassobureau]

Betreft: Bezwaar tegen vordering [referentienummer]

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u met betrekking tot de vordering die ik heb ontvangen van uw incassobureau met referentienummer [referentienummer]. Ik dien hierbij officieel bezwaar in tegen de genoemde vordering om de volgende redenen:

  1. Onvoldoende informatie: Ik heb de vordering ontvangen zonder voldoende gedetailleerde informatie over de oorsprong en rechtmatigheid ervan. Het ontbreken van essentiële informatie maakt het voor mij onmogelijk om de geldigheid van de vordering vast te stellen. Ik verzoek u vriendelijk om mij te voorzien van alle relevante documenten en bewijsstukken met betrekking tot deze vordering.
  2. Onjuiste identificatie: Ik betwist dat de vordering op de juiste persoon is gericht. Het is mogelijk dat er sprake is van een vergissing of een verkeerde identificatie. Ik verzoek u daarom om mij te voorzien van gedetailleerde informatie over de oorspronkelijke overeenkomst of schuld waarop deze vordering is gebaseerd, zodat ik kan verifiëren of ik daadwerkelijk de juiste persoon ben.
  3. Onrechtmatige incassokosten: Ik heb vastgesteld dat er incassokosten zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke bedrag van de vordering. Ik ben van mening dat deze kosten onterecht zijn en niet voldoen aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK). Ik verzoek u vriendelijk om de incassokosten te herzien en deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen.
  4. Gebrek aan bewijs van overdracht: Ik heb geen bewijs ontvangen dat aantoont dat de oorspronkelijke schuldeiser daadwerkelijk de vordering heeft overgedragen aan uw incassobureau. Het ontbreken van een geldige overdrachtsakte of een ander bewijs van overdracht roept twijfels op over de rechtmatigheid van uw vordering. Ik verzoek u daarom om mij te voorzien van een duidelijk bewijs van overdracht.

Gezien bovenstaande punten verzoek ik u vriendelijk om de incassoprocedure stop te zetten en de vordering tegen mij in te trekken. Indien u van mening bent dat de vordering wel rechtmatig is, verzoek ik u om een uitgebreide schriftelijke reactie te sturen waarin u mijn bezwaren weerlegt en alle benodigde bewijsstukken verstrekt.

Ik geef u hierbij een termijn van [geef een redelijke termijn, bijvoorbeeld 14 dagen] om te reageren op dit bezwaar. Indien ik binnen deze termijn geen reactie ontvang, behoud ik mij het recht voor om verdere stappen te ondernemen om mijn rechten te beschermen, inclusief het indienen van een klacht bij de relevante toezichthoudende instantie en het inschakelen van juridische bijstand.

Ik verzoek u vriendelijk om alle correspondentie met betrekking tot deze vordering schriftelijk te voeren en deze per aangetekende post naar mijn adres te sturen, zoals hierboven vermeld.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaar serieus neemt en mijn verzoek om opheldering en onderbouwing van de vordering zorgvuldig zult behandelen. Ik zie uw schriftelijke reactie binnen de gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]