Wat is Armoede? Definitie, Oorzaken en Impact

0
Wat is Armoede? Definitie, Oorzaken en Impact
Wat is Armoede? Definitie, Oorzaken en Impact

Armoede is een complex en veelzijdig probleem dat individuen, gezinnen en samenlevingen over de hele wereld treft. In dit artikel gaan we dieper in op de definitie van armoede, de oorzaken en gevolgen ervan, en bespreken we mogelijke oplossingen om dit wereldwijde probleem aan te pakken.

Definitie van armoede

Armoede is het gebrek aan basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs, evenals de onmogelijkheid om een bepaald minimumniveau van levensstandaard te handhaven. Armoede kan zowel in absolute als in relatieve termen worden gemeten:

Absolute armoede

Absolute armoede verwijst naar het onvermogen om te voorzien in de basisbehoeften die essentieel zijn voor overleving. De Wereldbank definieert extreme armoede als het leven van minder dan $1,90 per dag.

Relatieve armoede

Relatieve armoede wordt gedefinieerd als het leven met een inkomen dat aanzienlijk lager is dan het gemiddelde inkomen in een bepaald land, waardoor men wordt uitgesloten van de levensstandaard die als normaal wordt beschouwd in die samenleving.

Oorzaken van armoede

Armoede is het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder:

 1. Economische factoren: Werkloosheid, lage lonen, en een gebrek aan economische groei kunnen bijdragen aan armoede.
 2. Onderwijs: Een gebrek aan toegang tot kwalitatief onderwijs en opleidingsmogelijkheden kan leiden tot een lagere levensstandaard en verminderde economische kansen.
 3. Gezondheid: Gezondheidsproblemen en beperkte toegang tot gezondheidszorg kunnen het vermogen van individuen om te werken en in hun basisbehoeften te voorzien beïnvloeden.
 4. Sociale en culturele factoren: Discriminatie, sociale uitsluiting, en culturele normen kunnen individuen belemmeren in het verkrijgen van toegang tot hulpbronnen en kansen.
 5. Politieke factoren: Corruptie, slecht bestuur, en instabiele politieke systemen kunnen de economische groei belemmeren en armoede verergeren.

Impact van armoede

Armoede heeft verstrekkende gevolgen voor individuen en samenlevingen:

 1. Fysieke gezondheid: Armoede kan leiden tot ondervoeding, een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, en verhoogde blootstelling aan ziekten en gezondheidsrisico’s.
 2. Mentale gezondheid: Mensen die in armoede leven, ervaren vaak chronische stress, angst en depressie, wat hun welzijn en functioneren in het dagelijks leven kan beïnvloeden.
 3. Onderwijs en ontwikkeling: Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaak minder toegang tot kwalitatief onderwijs, wat hun kansen op academisch succes en toekomstige economische kansen beperkt.
 4. Sociale cohesie: Armoede kan sociale spanningen en conflicten veroorzaken en leiden tot een verminderde sociale cohesie en samenwerking binnen gemeenschappen.
 5. Economische groei: Armoede belemmert economische groei door het beperken van de beschikbare arbeidskrachten, het verminderen van de vraag naar goederen en diensten, en het ondermijnen van de stabiliteit van politieke en economische systemen.

Oplossingen voor armoede

Het bestrijden van armoede vereist een gecoördineerde en veelzijdige aanpak die zich richt op zowel de directe behoeften van mensen in armoede als de onderliggende structurele oorzaken. Enkele mogelijke oplossingen zijn:

 1. Investeren in onderwijs: Zorgen voor toegang tot kwalitatief onderwijs en opleidingsmogelijkheden kan mensen helpen de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om beter betaalde banen te krijgen en aan armoede te ontsnappen.
 2. Toegang tot gezondheidszorg verbeteren: Het waarborgen van toegang tot betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg kan helpen bij het voorkomen en behandelen van gezondheidsproblemen die vaak verband houden met armoede.
 3. Economische kansen creëren: Het stimuleren van economische groei en het creëren van werkgelegenheid kan mensen helpen om een stabiel inkomen te verwerven en uit de armoede te komen.
 4. Sociale beschermingsnetten versterken: Het bieden van sociale vangnetten, zoals werkloosheidsuitkeringen, voedselhulp en huisvestingssubsidies, kan mensen helpen om hun basisbehoeften te dekken en tijdelijke tegenslagen op te vangen.
 5. Ongelijkheid aanpakken: Het aanpakken van inkomens- en vermogensongelijkheid door middel van progressieve belastingen, herverdeling van middelen en het bestrijden van discriminatie kan helpen om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen en armoede te verminderen.

Conclusie

Armoede is een complex en diepgeworteld probleem dat een verregaande impact heeft op individuen en samenlevingen over de hele wereld. Het begrijpen van de oorzaken en gevolgen van armoede is cruciaal om effectieve oplossingen te ontwikkelen en het leven van miljoenen mensen te verbeteren. Door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, economische kansen en sociale beschermingsnetten, kunnen we werken aan het verminderen van armoede en het creëren van een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving voor iedereen.

Het bestrijden van armoede vereist ook betrokkenheid en samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen moeten samenwerken om middelen en expertise te bundelen en gezamenlijk effectieve strategieën te ontwikkelen om armoede aan te pakken.

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat armoede niet onvermijdelijk is. Door gerichte en gecoördineerde inspanningen kunnen we vooruitgang boeken in de strijd tegen armoede en werken aan een wereld waarin iedereen de kans krijgt om een waardig en zinvol leven te leiden.