Er is een schulden crisis in Nederland

Schulden zijn een groeiend probleem in de huidige maatschappij. Steeds meer mensen hebben moeite om hun rekeningen te betalen en hun financiën op orde te houden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals werkloosheid, ziekte, scheiding of simpelweg te veel uitgaven. Schulden hebben echter niet alleen gevolgen voor de financiële situatie van een persoon, maar ook voor hun mentale gezondheid en sociale welzijn. Daarnaast hebben schulden ook gevolgen voor de samenleving als geheel.

Het is geen geheim dat veel huishoudens in Nederland met schulden kampen. Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) had in 2021 bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland betalingsachterstanden, en dat aantal is de afgelopen jaren alleen maar gestegen.

Wat is economie

Economie is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven, maar veel mensen begrijpen niet volledig wat het is en waarom het belangrijk is. Economie is de sociale wetenschap die zich bezighoudt met de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Het onderzoekt hoe individuen, bedrijven, overheden en samenlevingen keuzes maken over het toewijzen van beperkte middelen om aan onbeperkte behoeften en verlangens te voldoen.

Statistieken over schulden

Statistieken over schulden zijn van belang om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en de impact ervan op individuen en de samenleving als geheel. Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke statistieken over schulden:

 1. Totale schuld van individuen en huishoudens: Uit gegevens van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat in Nederland in 2020 de totale schuld van individuen en huishoudens rond de 46 miljard euro bedroeg. Het grootste deel van deze schulden bestond uit consumentenkredieten en hypotheken.
 2. Aantal mensen dat te maken heeft met schulden: Uit onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat ongeveer één op de vijf huishoudens in Nederland te maken heeft met betalingsachterstanden en schulden. Dit komt neer op ongeveer 2,1 miljoen huishoudens.
 3. Gemiddelde hoogte van de schulden: Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de gemiddelde hoogte van de schulden van huishoudens in Nederland in 2020 rond de 37.000 euro bedroeg. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
 4. Schulden bij jongeren: Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ook jongeren in Nederland te maken hebben met schulden. Ongeveer een derde van de jongeren tussen de 18 en 27 jaar heeft een betalingsachterstand of schuld.
 5. Schulden en gezondheid: Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat mensen met schulden vaker last hebben van stress, angst en depressie dan mensen zonder schulden. Daarnaast hebben zij vaker te maken met lichamelijke gezondheidsproblemen.

Deze statistieken laten zien dat schulden een wijdverspreid probleem zijn in Nederland en dat het van belang is om actie te ondernemen om de schuldenproblematiek aan te pakken. Het is belangrijk om te werken aan preventieve maatregelen en oplossingen voor mensen met schulden, zoals schuldhulpverlening en budgetcoaching, om zo bij te dragen aan een gezonde financiële toekomst voor individuen en de samenleving als geheel.

Oorzaken van schulden bij huishoudens

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de toename van schulden bij huishoudens. Een van de belangrijkste oorzaken is de stijging van de levensstandaard. Huishoudens hebben steeds meer geld nodig om aan hun dagelijkse uitgaven te kunnen voldoen, zoals huur of hypotheek, boodschappen en verzekeringen. Daarnaast spelen ook persoonlijke factoren een rol, zoals werkloosheid, scheiding en ziekte.

Een andere belangrijke oorzaak van schulden bij huishoudens is de toegenomen beschikbaarheid van krediet. Er zijn steeds meer kredietverstrekkers die lenen aan huishoudens met een minder goede kredietwaardigheid, waardoor het gemakkelijker is geworden om geld te lenen. Dit kan leiden tot overmatig gebruik van krediet, waardoor huishoudens in de problemen komen als ze hun leningen niet op tijd kunnen terugbetalen.

Wat is BKR-registratie?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van kredietgegevens van consumenten. Kredietverstrekkers zoals banken, kredietmaatschappijen en andere financiële instellingen melden kredietovereenkomsten aan het BKR.

Psychologische factoren die bijdragen aan schulden

Naast de economische en juridische aspecten van schulden zijn er ook psychologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van schulden. Hieronder vindt u een overzicht van enkele psychologische factoren die bijdragen aan schulden:

 1. Impulsief aankoopgedrag: Impulsief aankoopgedrag is een veelvoorkomende oorzaak van schulden. Mensen kunnen bijvoorbeeld worden verleid tot het kopen van producten die ze niet nodig hebben of niet kunnen betalen door verleidelijke aanbiedingen of promoties. Dit kan leiden tot onnodige schulden die moeilijk af te lossen zijn.
 2. Gebrek aan zelfbeheersing: Een gebrek aan zelfbeheersing kan ervoor zorgen dat mensen meer uitgeven dan ze zich kunnen veroorloven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij impulsaankopen of bij het nemen van financiële beslissingen zonder voldoende overweging. Gebrek aan zelfbeheersing kan ook leiden tot het niet op tijd betalen van rekeningen en het overschrijden van kredietlimieten.
 3. Reclame en marketing: Reclame en marketing spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van aankopen. Mensen kunnen bijvoorbeeld worden beïnvloed door verleidelijke reclameslogans, sociale normen en psychologische trucs om meer uit te geven dan ze eigenlijk kunnen veroorloven. Dit kan leiden tot onnodige schulden die moeilijk af te lossen zijn.
 4. Emotionele factoren: Emotionele factoren kunnen ook bijdragen aan schulden. Bijvoorbeeld, mensen kunnen proberen hun gevoelens van stress, angst of depressie te verminderen door middel van winkelen of het kopen van spullen die ze niet nodig hebben. Dit kan leiden tot onnodige schulden en het verergeren van emotionele problemen.

Het begrijpen van deze psychologische factoren is belangrijk voor het aanpakken van schulden. Het kan helpen om bewuster om te gaan met aankopen, om emoties op een andere manier te reguleren en om inzicht te krijgen in de invloed van reclame op onze uitgaven. Door te werken aan deze factoren kan de kans op het ontstaan en in stand houden van schulden worden verkleind.

De verschillende soorten schulden

Schulden kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen variëren in grootte, rente en terugbetalingstermijn. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten schulden:

 1. Consumentenkrediet: Consumentenkrediet is een lening die wordt verstrekt aan particulieren voor persoonlijke uitgaven, zoals de aanschaf van een auto, het financieren van een vakantie of het kopen van een huishoudelijk apparaat. Consumentenkrediet kan worden verstrekt door banken, creditcardmaatschappijen of detailhandelaren. De rente op consumentenkredieten is meestal hoger dan die van andere leningen, zoals hypotheken. Voor- en nadelen van consumentenkredieten zijn onder meer dat ze relatief eenvoudig zijn aan te vragen en te verkrijgen, maar dat de hoge rente en de korte terugbetalingstermijn tot financiële problemen kunnen leiden als ze niet op tijd worden terugbetaald.
 2. Hypotheken: Een hypotheek is een lening die wordt verstrekt voor de aankoop van een huis. Hypotheken worden meestal verstrekt door banken en hebben een lagere rente dan consumentenkredieten. Hypotheken hebben doorgaans een lange terugbetalingstermijn, variërend van 10 tot 30 jaar. Voor- en nadelen van hypotheken zijn onder meer dat ze de aankoop van een huis mogelijk maken, maar dat de lange terugbetalingstermijn en de hoge rente tot financiële problemen kunnen leiden als de lening niet op tijd wordt terugbetaald.
 3. Belastingschulden: Belastingschulden zijn schulden die ontstaan doordat iemand belastingen niet op tijd heeft betaald. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand te weinig belasting heeft betaald of als er een fout is gemaakt in de belastingaangifte. Belastingschulden hebben vaak hoge rentetarieven en boetes als ze niet op tijd worden terugbetaald.
 4. Creditcardschulden: Creditcardschulden zijn schulden die ontstaan doordat iemand aankopen doet met een creditcard en deze niet op tijd terugbetaalt. Creditcardschulden hebben doorgaans een hogere rente dan andere leningen en kunnen snel oplopen als er niet op tijd wordt terugbetaald.
 5. Persoonlijke leningen: Een persoonlijke lening is een lening die wordt verstrekt aan particulieren voor persoonlijke uitgaven, zoals de financiering van een bruiloft of de aankoop van een auto. Persoonlijke leningen hebben meestal een vaste rente en een vaste terugbetalingstermijn.
 6. Flitskredieten: Flitskredieten zijn kleine, kortlopende leningen die snel worden verstrekt aan mensen die behoefte hebben aan onmiddellijke financiële hulp. Ze zijn bedoeld om tijdelijke financiële tekorten op te vangen en worden meestal binnen enkele dagen of weken terugbetaald

De keuze voor een bepaald type lening hangt af van de persoonlijke financiële situatie en de specifieke uitgaven die moeten worden gefinancierd. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke soort lening te overwegen voordat u een beslissing neemt en om ervoor te zorgen dat u in staat bent om de lening op tijd terug te betalen om financiële problemen te voorkomen.

Over schulden betaal je rente

Rente is de vergoeding die een partij ontvangt voor het uitlenen van geld aan een andere partij. Het is een manier om risico en inflatie te compenseren en het aanmoedigt mensen om hun geld te investeren in plaats van het op te potten. Rentevoeten kunnen vast of variabel zijn en worden meestal uitgedrukt als een percentage van het uitgeleende bedrag.

Wat is Wettelijke Rente?

Wettelijke rente is de rente die door de wet is vastgesteld als de minimale vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Het wordt toegepast wanneer een schuldenaar in gebreke blijft bij het op tijd voldoen van een betaling. De wettelijke rente is bedoeld om schuldeisers te compenseren voor het verlies dat zij lijden door de vertraging in betaling.

Gevolgen van schulden voor kinderen

Schulden bij ouders hebben ook gevolgen voor kinderen. Kinderen van ouders met schulden hebben een verhoogd risico op armoede, voedselonzekerheid, slechte huisvesting, en lagere schoolprestaties. Het is belangrijk om de impact van schulden op kinderen te begrijpen en om oplossingen te bieden die rekening houden met hun behoeften.

Schulden en de coronapandemie

De coronapandemie heeft geleid tot een toename van schulden bij huishoudens. Veel mensen hebben hun baan verloren of hebben te maken gehad met inkomensverlies. Er zijn verschillende maatregelen genomen om mensen te helpen omgaan met schulden als gevolg van de pandemie, zoals tijdelijke betalingsuitstel voor leningen en belastingen.

Schulden bij studenten

Studenten hebben vaak te maken met schulden als gevolg van studieleningen en creditcardschulden. Dit kan een belemmering vormen voor hun toekomstige financiële situatie en carrière. Het is belangrijk om oplossingen te bieden die rekening houden met de specifieke uitdagingen waarmee studenten te maken hebben.

Schulden en gender

Schulden kunnen een genderdimensie hebben, waarbij vrouwen vaker te maken hebben met schulden dan mannen. Dit kan komen door factoren zoals lage inkomens, onstabiele banen, en scheiding. Het is belangrijk om deze genderdimensie te begrijpen en oplossingen te bieden die rekening houden met de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen te maken hebben.

Wet- en regelgeving rondom schulden

Wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van de schuldenproblematiek. Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke wetten en regels die van toepassing zijn op schulden:

 1. Wet op het financieel toezicht (Wft): De Wet op het financieel toezicht heeft als doel om de financiële stabiliteit te waarborgen en de belangen van consumenten te beschermen. De wet bevat regels voor kredietverleners en banken, zoals de verplichting om kredietwaardigheidschecks uit te voeren voordat een lening wordt verstrekt.
 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs): De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners die te maken hebben met problematische schulden. De wet regelt onder meer de verplichtingen van gemeenten bij het bieden van schuldhulpverlening, de toegankelijkheid van deze hulp en de samenwerking met andere partijen, zoals schuldeisers.
 3. Wet op het consumentenkrediet (Wck): De Wet op het consumentenkrediet regelt de verhouding tussen kredietverstrekkers en consumenten. De wet bevat regels voor de maximale rente op kredieten en de maximale hoogte van de kredietvergoeding. Ook moeten kredietverleners consumenten informeren over de kosten en risico’s van een lening.
 4. Beslagvrije voet: De beslagvrije voet is het bedrag dat iemand minimaal moet overhouden om van te kunnen leven als er beslag wordt gelegd op zijn inkomen of uitkering. Dit bedrag is vastgesteld in de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en moet ervoor zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum komen als er beslag wordt gelegd.
 5. Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP): De Wet schuldsanering natuurlijke personen biedt mensen met problematische schulden de mogelijkheid om hun schulden af te lossen en een schone lei te krijgen. Schuldeisers worden verplicht om mee te werken aan een afbetalingsregeling en de schulden worden na afloop van de sanering kwijtgescholden.

Deze wetten en regels dragen bij aan het bieden van bescherming aan consumenten en het bieden van mogelijkheden voor schuldhulpverlening en het aflossen van schulden. Het is van belang om op de hoogte te zijn van deze wetten en regels om te weten wat uw rechten en plichten zijn bij het aangaan van leningen en bij het aanpakken van schulden.

Gevolgen van schulden voor individuele huishoudens

Schulden kunnen ernstige gevolgen hebben voor de individuele huishoudens die ermee kampen. Financiële problemen kunnen leiden tot stress en angst, waardoor mensen zich emotioneel uitgeput voelen. Dit kan ook leiden tot gezondheidsproblemen, zoals depressie en hartaandoeningen.

Daarnaast kan het hebben van schulden ook leiden tot een sociaal isolement, omdat mensen zich schamen voor hun financiële situatie en niet open willen zijn over hun problemen. Dit kan ook leiden tot problemen in persoonlijke relaties, zoals echtscheiding.

Gevolgen van schulden voor de samenleving

Schulden bij huishoudens kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de samenleving als geheel. Wanneer huishoudens in financiële problemen zijn, kan dit leiden tot een afname van de consumptie. Dit kan weer leiden tot een afname van de economische groei en een toename van werkloosheid.

Daarnaast kan het ook leiden tot een toename van de criminaliteit, omdat mensen soms gedwongen worden tot criminaliteit om hun financiële problemen op te lossen.

Ook kan een toename van schulden bij huishoudens leiden tot een afname van de welvaart en een toename van de armoede. Dit kan weer leiden tot een toename van de kosten voor de overheid, zoals uitkeringen en hulp aan mensen in armoede.

Het is gebleken dat schulden bij huishoudens een groot probleem zijn in Nederland. Er zijn verschillende oorzaken voor de toename van schulden, zoals de stijging van de levensstandaard en de toegenomen beschikbaarheid van krediet. Schulden kunnen ernstige gevolgen hebben voor individuele huishoudens, zoals stress, angst en sociaal isolement. Daarnaast kunnen schulden ook negatieve gevolgen hebben voor de samenleving als geheel, zoals een afname van de economische groei en een toename van armoede.

Oplossingen voor het schuldenprobleem

Er zijn verschillende oplossingen voor het schuldenprobleem. Allereerst is het belangrijk om bewustwording te creëren over het probleem en te zorgen voor toegankelijke informatie over financiën en budgettering. Daarnaast is het belangrijk om schuldhulpverlening en budgetcoaching aan te bieden aan mensen met schulden. Hierbij wordt er samengewerkt met schuldeisers om tot een haalbare afbetalingsregeling te komen. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen worden genomen, zoals het verbeteren van de financiële educatie op scholen en het beperken van de kredietverlening aan mensen met een hoog risico op schulden. Ook is het belangrijk om te werken aan het verminderen van de oorzaken van schulden, zoals werkloosheid en economische ongelijkheid.

Een andere oplossing is het aanbieden van financiële coaching aan mensen die te maken hebben met schulden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van budgetcursussen en individuele begeleiding. Hierbij wordt er gekeken naar de oorzaken van de schulden en worden er oplossingen aangedragen om de financiële situatie te verbeteren.

Daarnaast kan het aanpakken van schulden ook bijdragen aan de economische groei en het verminderen van ongelijkheid. Door mensen te helpen hun schulden af te lossen en hun financiën op orde te krijgen, kunnen ze weer bijdragen aan de economie en hun kansen op werk en huisvesting vergroten.

Wat zijn Incassobureaus?

Incassobureaus zijn bedrijven die zich specialiseren in het innen van schulden namens andere bedrijven of individuen. Ze worden meestal ingeschakeld als een schuldeiser er niet in slaagt om een schuld rechtstreeks van een debiteur te innen. Incassobureaus verdienen geld door een vergoeding of een percentage van de geïnde schuld te ontvangen.

Wat is een Deurwaarder?

Een deurwaarder is een juridische professional die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en het innen van openstaande schulden namens schuldeisers. In dit artikel leggen we uit wat een deurwaarder is, wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn, en wat u kunt verwachten als u te maken krijgt met een deurwaarder.

Conclusie

Schulden zijn een groeiend probleem in de huidige maatschappij, met gevolgen voor het individu en de samenleving als geheel. Het is belangrijk om bewustwording te creëren over het probleem en te werken aan preventieve maatregelen en oplossingen voor mensen met schulden. Door middel van schuldhulpverlening, budgetcoaching en het verbeteren van de financiële educatie kan het schuldenprobleem worden aangepakt. Daarnaast is het belangrijk om te werken aan het verminderen van de oorzaken van schulden, zoals werkloosheid en economische ongelijkheid. Op deze manier kan worden bijgedragen aan een gezonde financiële toekomst voor individuen en de samenleving als geheel.